Miljø

Selskapet er spesielt engasjert i å bidra til FNs bærekraftsmål, inkludert målene 7, 11 og 17.

For å oppnå delmål 7.2, jobber Grønt Hjerte aktivt med å etablere løsninger for å produsere, høste, lagre og distribuere elektrisk og termisk energi på Trøndelag fylkeskommunes bygg og annen offentlig bygningsmasse i nærområdet. Gjennom implementering av solcellepaneler, vindkraftanlegg, geotermiske systemer og andre relevante teknologier, bidrar Grønt Hjerte til å øke andelen fornybar energi og redusere avhengigheten av fossile brensler.

Når det gjelder delmål 11.6 har Grønt Hjerte en ambisjon om å gjøre byene og lokalsamfunnene inkluderende, trygge og bærekraftige. Dette innebærer å redusere samfunnets negative påvirkning på miljøet, spesielt med fokus på luftkvalitet og avfallshåndtering i både offentlig og privat regi. Grønt Hjerte arbeider aktivt med å utnytte naturlige energiressurser og implementere bærekraftige praksiser for å bidra til denne målsetningen.

I tråd med delmål 17.17, knytter Grønt Hjerte bånd og jobber tett sammen med både offentlige og private aktører. Selskapet søker å utvikle og implementere de beste løsningene gjennom samarbeid, og jobber også for å påvirke støttende tariffer og reguleringer som kan fremme bærekraftige tiltak. Gjennom sitt arbeid med å etablere fornybar energiproduksjon, redusere negativ miljøpåvirkning i byer og lokalsamfunn, samt bygge sterke partnerskap, demonstrerer Grønt Hjerte et sterkt engasjement for å oppnå FNs bærekraftsmål. Selskapet ønsker å være en pådriver for en bærekraftig fremtid og samarbeider aktivt med ulike sektorer for å realisere en mer miljøvennlig og bærekraftig verden

Grønt Hjerte tar også i bruk viktige verktøy som Environmental Product Declarations (EPD) og Life Cycle Assessment (LCA). Ved å kreve at produkter har EPD og LCA, sikrer vi at vi har et helhetlig bilde av produktets miljøpåvirkning gjennom hele levetiden. Dette gir dem muligheten til å ta informerte beslutninger og velge bærekraftige alternativer.

Som en del av vårt engasjement for åpenhet og ansvarlighet, rapporterer Grønt Hjerte årlig om sin miljøprestasjon gjennom Environmental, Social, and Governance (ESG)-rapporter. Dette gir interessenter og samfunnet generelt innsikt i vår innsats for å oppnå sine miljømål og opprettholde høy standard for bærekraftig praksis.

Grønt Hjerte har også signert grønnvaskingsplakaten. Dette innebærer at de stiller strenge krav til sine leverandører og underleverandører. Leverandørene må levere miljødokumentasjon og vurdere risiko i forhold til bærekraft og opprinnelsesland for å sikre at de oppfyller Grønt Hjertes standarder for miljøvennlighet.

Grønt Hjerte har et mål om å være et forbilde for andre organisasjoner, og vår miljøstrategi viser at det er mulig å drive virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Ved å fokusere på fornybar energi, innføre strenge krav til leverandører, bruke verktøy som EPD og LCA, og rapportere om sin miljøprestasjon, demonstrerer Grønt Hjerte sitt sterke engasjement for en bærekraftig fremtid. Grønt Hjertes ønsker å være en pådriver for en bærekraftig fremtid og samarbeider aktivt med ulike sektorer for å akselerere overgangen til fornybar energi.

Grønt Hjerte har et mål om å være et forbilde for andre organisasjoner, og vår miljøstrategi viser at det er mulig å drive virksomhet på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Ved å fokusere på fornybar energi, innføre strenge krav til leverandører, bruke verktøy som EPD og LCA, og rapportere om sin miljøprestasjon, demonstrerer Grønt Hjerte sitt sterke engasjement for en bærekraftig fremtid. Grønt Hjertes ønsker å være en pådriver for en bærekraftig fremtid og samarbeider aktivt med ulike sektorer for å akselerere overgangen til fornybar energi.


Grønt Hjerte og Trøndelag Fylkeskommunes bærekrafts gruppe.

Vi er stolte over samarbeidet mellom Grønt Hjerte og Trøndelag Fylkeskommune, som har som mål å fremme bærekraftige løsninger og bidra til en mer miljøvennlig utvikling i Trøndelag-regionen. Vår dedikerte bærekraftsgruppe jobber aktivt med ulike initiativer og prosjekter for å redusere klimaavtrykket og øke bruken av fornybar energi.

Trøndelag Fylkeskommune, seksjon eiendom, har en imponerende satsing på materialgjenvinning og materialombruk. Gjennom spennende prosjekter som «Materialombruk» legger de vekt på å redusere avfallsmengden og utnytte ressursene på en mer bærekraftig måte. Du kan lese mer om deres inspirerende arbeid med ombruk av byggematerialer på deres hjemmeside Ombruk av byggematerialer – Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no). Dette inkluderer blant annet gjenbruk av materialer og resirkulering i byggeprosjekter. Vår felles innsats mellom Grønt Hjerte og Trøndelag Fylkeskommune seksjon eiendom, setter fokus på bærekraft og miljøhensyn i bygge- og energisektoren i Trøndelag. Ved å jobbe sammen oppnår vi større resultater dele kunnskap og erfaringer, og sammen sikrer vi en mer bærekraftig og grønn utvikling i Trøndelag.