Prosjekttype: Termisk

Cissi Klein VGS: Solcelleanlegg, Termisk Energi og Bærekraftige Byggematerialer

Cissi Klein videregående skole, som er under oppføring og planlagt å åpne høsten 2025, har implementert avanserte løsninger for fornybar energi og bærekraftige byggematerialer, noe som gjør skolen til en pioner innen miljøvennlig teknologi.

Solcelleanlegg

Skolen har installert et omfattende solcelleanlegg som dekker både taket og fasaden av bygningen. Dette anlegget bidrar med betydelig mengde energi, og det er spesielt effektivt i å øke energiproduksjonen i perioder hvor skolen trenger det mest, som på våren og høsten. I tillegg gir refleksjonene fra fjorden en ekstra økning i energiproduksjonen. Samlet sett dekker solcelleanlegget en stor del av skolens energibehov og bidrar til å redusere avhengigheten av eksterne energikilder.

Termisk Energi

Cissi Klein VGS har også integrert et termisk energisystem som utnytter varme fra ulike kilder, inkludert moderne varmepumper og energilagringsteknologi. Dette systemet bidrar med nødvendig varme til bygningen, noe som reduserer behovet for fossile brensler og senker driftskostnadene betydelig.

Bærekraftige Byggematerialer

Bygget er konstruert med ekstrem lavkarbonbetong (CEM III), som reduserer CO2-utslippene med rundt 65 % sammenlignet med vanlig betong. Denne betongen erstatter en stor del av sementen med slagg fra råjernproduksjon, noe som dramatisk reduserer klimafotavtrykket. Dette prosjektet markerer et viktig skritt for både Trøndelag fylkeskommune og bygg- og anleggsbransjen generelt, ved å vise at det er mulig å bygge med betydelig lavere utslipp uten å gå på kompromiss med byggets kvalitet eller holdbarhet​.

Fremtidsperspektiv

Med disse tiltakene er Cissi Klein VGS godt posisjonert for en bærekraftig fremtid. Skolens satsing på fornybare energikilder og bærekraftige byggematerialer viser vei for andre utdanningsinstitusjoner og offentlige bygg. Ved å redusere karbonavtrykket og bidra til det lokale energinettet, spiller Cissi Klein VGS en viktig rolle i Trøndelag fylkeskommunes mål om økt bruk av fornybar energi og energieffektivitet.

Disse investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare reduserer driftskostnadene, men også gir pedagogiske fordeler ved å tilby studenter praktiske eksempler på miljøvennlig teknologi i bruk. Cissi Klein VGS er dermed en inspirerende modell for hvordan moderne skoler kan bidra til en grønnere og mer bærekraftig fremtid.

Johan Bojer VGS: Solcelleanlegg og Sjøvannskollektor

Johan Bojer videregående skole har tatt store skritt mot bærekraft med installasjon av både et omfattende solcelleanlegg og en innovativ sjøvannskollektor. Disse tiltakene har gjort skolen til et forbilde innen fornybar energi og energieffektivitet. Bygget er helt nytt og ble innviet høsten 2023.

Solcelleanlegg på Taket og Fasaden

Solcelleanlegget på Johan Bojer VGS dekker et areal på 1 470 kvadratmeter, fordelt på både taket og fasaden av bygningen. Med denne imponerende størrelsen er anlegget i stand til å produsere hele 385 000 kWh per år. Solcellene på fasaden er spesielt nyttige, da de øker energiproduksjonen i perioder når skolen trenger det mest, som vår og høst. I tillegg får man økt produksjon på grunn av refleksjonene fra fjorden, noe som ytterligere optimaliserer energihøstingen.

Denne produksjonen utgjør en betydelig del av skolens energibehov og bidrar til å redusere avhengigheten av eksterne energikilder. Faktisk går 25 % av den produserte strømmen til eksternt salg, noe som ikke bare gir inntekter til skolen, men også støtter det lokale strømnettet med ren energi.

Sjøvannskollektor

I tillegg til solcelleanlegget, har Johan Bojer VGS implementert en sjøvannskollektor for å utnytte termisk energi fra sjøvannet. Denne løsningen bidrar med 175 000 kWh termisk energi per år. Sjøvannskollektoren fungerer ved å hente opp varme fra sjøen, som deretter brukes til oppvarming av bygningen. Dette systemet er spesielt effektivt i kystnære områder hvor tilgang til sjøvann er lett tilgjengelig og stabilt gjennom året.

ZEB-O Standarder

Bygget er konstruert i henhold til Zero Emission Building – Operational (ZEB-O) standarder, noe som innebærer at bygget er designet for å ha null netto utslipp av klimagasser i driftsfasen. Dette er oppnådd gjennom en kombinasjon av høy energieffektivitet, bruk av fornybare energikilder og avanserte byggteknologier. Ved å følge ZEB-O standardene, sikrer skolen at energibehovet minimeres og at energiforbruket dekkes av fornybare kilder.

Kombinasjon av Teknologier

Kombinasjonen av solcelleanlegget og sjøvannskollektoren gir en helhetlig og balansert energiløsning for Johan Bojer VGS. Solcelleanlegget produserer elektrisk energi, mens sjøvannskollektoren bidrar med termisk energi. Totalt gir disse systemene til sammen 385 000 kWh solenergi og 175 000 kWh termisk energi årlig.

Fremtidsperspektiv

Med disse tiltakene er Johan Bojer VGS godt posisjonert for en bærekraftig fremtid. Skolens satsing på fornybare energikilder viser vei for andre utdanningsinstitusjoner og offentlige bygg. Ved å redusere karbonavtrykket og bidra til det lokale energinettet, spiller Johan Bojer VGS en viktig rolle i Trøndelag fylkeskommunes mål om økt bruk av fornybar energi og energieffektivitet.

Disse investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare reduserer driftskostnadene, men også gir pedagogiske fordeler ved å tilby studenter praktiske eksempler på miljøvennlig teknologi i bruk.