Område: Vanvikan

Johan Bojer VGS: Solcelleanlegg og Sjøvannskollektor

Johan Bojer videregående skole har tatt store skritt mot bærekraft med installasjon av både et omfattende solcelleanlegg og en innovativ sjøvannskollektor. Disse tiltakene har gjort skolen til et forbilde innen fornybar energi og energieffektivitet. Bygget er helt nytt og ble innviet høsten 2023.

Solcelleanlegg på Taket og Fasaden

Solcelleanlegget på Johan Bojer VGS dekker et areal på 1 470 kvadratmeter, fordelt på både taket og fasaden av bygningen. Med denne imponerende størrelsen er anlegget i stand til å produsere hele 385 000 kWh per år. Solcellene på fasaden er spesielt nyttige, da de øker energiproduksjonen i perioder når skolen trenger det mest, som vår og høst. I tillegg får man økt produksjon på grunn av refleksjonene fra fjorden, noe som ytterligere optimaliserer energihøstingen.

Denne produksjonen utgjør en betydelig del av skolens energibehov og bidrar til å redusere avhengigheten av eksterne energikilder. Faktisk går 25 % av den produserte strømmen til eksternt salg, noe som ikke bare gir inntekter til skolen, men også støtter det lokale strømnettet med ren energi.

Sjøvannskollektor

I tillegg til solcelleanlegget, har Johan Bojer VGS implementert en sjøvannskollektor for å utnytte termisk energi fra sjøvannet. Denne løsningen bidrar med 175 000 kWh termisk energi per år. Sjøvannskollektoren fungerer ved å hente opp varme fra sjøen, som deretter brukes til oppvarming av bygningen. Dette systemet er spesielt effektivt i kystnære områder hvor tilgang til sjøvann er lett tilgjengelig og stabilt gjennom året.

ZEB-O Standarder

Bygget er konstruert i henhold til Zero Emission Building – Operational (ZEB-O) standarder, noe som innebærer at bygget er designet for å ha null netto utslipp av klimagasser i driftsfasen. Dette er oppnådd gjennom en kombinasjon av høy energieffektivitet, bruk av fornybare energikilder og avanserte byggteknologier. Ved å følge ZEB-O standardene, sikrer skolen at energibehovet minimeres og at energiforbruket dekkes av fornybare kilder.

Kombinasjon av Teknologier

Kombinasjonen av solcelleanlegget og sjøvannskollektoren gir en helhetlig og balansert energiløsning for Johan Bojer VGS. Solcelleanlegget produserer elektrisk energi, mens sjøvannskollektoren bidrar med termisk energi. Totalt gir disse systemene til sammen 385 000 kWh solenergi og 175 000 kWh termisk energi årlig.

Fremtidsperspektiv

Med disse tiltakene er Johan Bojer VGS godt posisjonert for en bærekraftig fremtid. Skolens satsing på fornybare energikilder viser vei for andre utdanningsinstitusjoner og offentlige bygg. Ved å redusere karbonavtrykket og bidra til det lokale energinettet, spiller Johan Bojer VGS en viktig rolle i Trøndelag fylkeskommunes mål om økt bruk av fornybar energi og energieffektivitet.

Disse investeringene i bærekraftige løsninger ikke bare reduserer driftskostnadene, men også gir pedagogiske fordeler ved å tilby studenter praktiske eksempler på miljøvennlig teknologi i bruk.