Område: Leinstrand

Høster solenergi på Skjetlein

I en verden med en voldsom sult på ren energi letes det etter nye muligheter for å produsere mer energi uten at det skal gi uakseptable belastninger på natur og miljø. I Norge har vi hittil begrenset oss til å legge solpaneler på tak og vegger, men potensialet er langt større ved å ta i bruk landjorda i tillegg. Samtidig er det slik at lett tilgjengelige arealer allerede er opptatt, og er i bruk blant annet til matproduksjon som også er viktig og begrenset ressurs.

Prosjektet kalles «Sol-deling» som er en direkte oversettelse av et japansk begrep som brukes om en praksis der solceller plasseres i eller over dyrket mark og slik fører til at plantene må dele lyset med solcellene; dette kalles vanligvis agrivoltaics eller agri-PV internasjonalt. I en del andre land, blant annet Tyskland og Italia, har denne formen for energihøsting fått et visst omfang, men i et land langt mot nord er det behov for å høste nye erfaringer.

Spørsmålet er hvordan er det mulig å kombinere matproduksjon med solenergiproduksjon, og i tillegg lagre energien for å jevne ut forbrukstoppene. I dette forskningsprosjektet skal det settes opp vertikale solpaneler i ett testanlegg med 50 kW på landbruksjord i lange rekker, slik at jordbruksproduksjonen kan fortsette nesten upåvirket av solpanelene. I tillegg ønsker man å finne ut om det kan være positive tilleggseffekter for mikroklimaet rundt solpanelene, som for eksempel å skape bedre vekstforhold ved at panelene tar av for vind, og dermed skaper bedre klima for planteproduksjonen. Vi kan altså ikke bare snakke om en vinn-vinn-situasjon, men en vind-vinn-situasjon.

Anlegget er tilknyttet et forskningsprosjekt støttet av Regionalt Forskningsfond Trøndelag. Prosjektet ledes av Dr. Gaute Stokkan, forskningsleder i SINTEF Industri, gruppe for Solenergi og Materialer, i samarbeid med en rekke ressurspersoner hos de deltakende aktørene. Dr. Stokkan har 24 års erfaring innen solcellebransjen og har vært en pådriver for å etablere forskning på Sol-deling i Norge.

Det å kombinere solenergiproduksjon med landbruksproduksjon kan potensielt gi en bærekraftig løsning for fremtiden. Ved å utnytte eksisterende landbruksarealer til å installere solpaneler, kan man skape en dobbel nytte av det samme området. Dette prosjektet på Skjetlein videregående skole representerer en unik mulighet for å utforske denne innovative tilnærmingen og samtidig samle verdifulle data om effektiviteten og lønnsomheten av sol-deling i norsk klima.

Solpanelene vil bli installert i lange rekker på landbruksjorden, og forskerne vil nøye overvåke både solenergiproduksjonen og avlingene. Målet er å finne ut hvordan solpanelene påvirker plantenes vekst, og om det kan oppstå positive effekter på mikroklimaet i området rundt solpanelene. Ved å gi beskyttelse mot vind og samtidig generere ren energi, kan sol-deling potensielt skape bedre vekstforhold for avlingene og bidra til å redusere klimapåvirkningen fra landbruket.

Et annet viktig aspekt av prosjektet er lagringen av energien som produseres. Ved å jevne ut forbrukstoppene kan solenergi bli en mer pålitelig og stabil kilde til strøm. Derfor vil forskerne også utforske forskjellige lagringsløsninger for å optimalisere utnyttelsen av den produserte solenergien.

Dette prosjektet er et spennende samarbeid mellom Aneo, Sintef, NTNU og Grønt Hjerte AS, med støtte fra Regionalt Forskningsfond Trøndelag. Det er et viktig skritt mot å utvikle bærekraftige og innovative løsninger for fremtidens energiproduksjon og landbruk.

Grønt Hjerte deltar i spennende batteriprosjekt for å effektivisere elektriske anlegg.

Bakgrunn for prosjektet:

Grønt Hjerte, NTNU, Bryte Batteries og Skjetlein videregående skole har gått sammen for å fremme bruken av flowbatterier i tilknytning til industribygg med solcellepaneler. Prosjektet tar sikte på å utforske flere viktige innovasjonsmål, inkludert flowbatteriets potensiale for effektutjevning og peakshaving, økt utnyttelse av nye energikilder som solenergi, bruken av flowbatterier som reservestrøm, vurdering av finansieringsmuligheter og en LCA-analyse for å vurdere batteriets miljøaspekter. Flowbatterier er brannsikre og stasjonære batterier med lang levetid, som tidligere ikke har blitt brukt i Norge. Prosjektet tar sikte på å teste ut effektiviteten og sikkerheten til denne batteriteknologien i forbindelse med fornybare energiinstallasjoner.

Fordeler med flowbatterier:

Flowbatterier skiller seg ut som en lovende teknologi med både miljømessige og kommersielle fordeler. I takt med økningen av produksjon og etterspørsel etter fornybar energi har behovet for batterier som kan lagre denne energien økt betydelig. Flowbatterier er velegnet for langvarig energilagring og balansering av strøm fra fornybare installasjoner på grunn av deres egenskaper. De er brannsikre, enkelt resirkulerbare og har lang levetid. Flowbatterier kan tilpasses kapasitetsbehovet og kan levere pålitelig effekt over ulike perioder. Dette gjør dem ideelle for industrielle bruk som solcelleanlegg. Per i dag er det få installasjoner av flowbatterier i Norge og Nord-Europa generelt. Kunnskapen om denne batteritypen er begrenset i Norge. Imidlertid er Bryte Batteries AS, som er en av prosjektlederne, Nordens ledende aktør på flowbaterier.