Klimaendringene er vår tids største utfordring

Et av de mest kritiske områdene der det er nødvendig å handle raskt og effektivt, er våre energisystemer. Det er ingen hemmelighet at produksjon og bruk av energi er blant de største kildene til klimagassutslipp. Fossile brensler som kull, olje og gass har vært en stor del av vår energiforsyning i lang tid, men de kommer med en høy pris for planeten vår.

I dag øker kraftbehovet som følge av økt økonomisk aktivitet, rask elektrifisering og økt produksjon av grønt hydrogen. Fornybar energi vil bli den viktigste kilden til kraft innen 2030, og målet er at fornybar energi skal stå for 90 prosent innen 2050, med nullutslipp som resultat. Dette krever en omfattende omstilling av våre energisystemer.

Når vi skal omstille næringslivet og øke elektrifiseringsgraden fra 38 til nær 100 prosent, er det klart at vi ikke har tilstrekkelig med kraft. Vi må derfor bevege oss bort fra fossil energi og over til renere og mer bærekraftige alternativer. Dette innebærer å investere i fornybar energi som sol, termisk energi og vindkraft, samt å utvikle og ta i bruk energilagringsteknologier og smarte nettverk.

Vi trenger en bred innsats fra politikere, bedrifter, forskere, samfunnsledere og enkeltpersoner for å ta klimavennlige valg og drive nødvendig endring.

I denne sammenhengen spiller Grønt Hjerte AS en avgjørende rolle i å oppfylle Trøndelag fylkeskommunes nullutslippsmål og fremme næringsutvikling og industrialisering innenfor fornybarsektoren. Vårt selskap er etablert med et klart formål om å utnytte potensialet for høsting, lagring, produksjon og distribusjon av fornybar energi i fylkeskommunens bygningsmasse.

En annen viktig rolle vi har er å stimulere næringsutvikling og industrialisering innenfor fornybarsektoren i Trøndelag. Vi fungerer som en katalysator for å tiltrekke investeringer, fremme innovasjon og samarbeide med lokale bedrifter, entreprenører og andre eiendomsaktører. Gjennom samarbeid muliggjør vi mer effektive energisystemer og deling av energi mellom bygg.

Ved å utvikle smarte nettverk og energilagringssystemer kan overskuddsenergi fra ett bygg bli delt med andre bygg i nærheten. Dette bidrar til å optimalisere energiforbruket, redusere behovet for ekstern energi, og stabilisere strømnettet, samtidig som det muliggjør effektiv bruk av fornybar energi når det er behov for det.

Grønt Hjerte AS er en nøkkelaktør i å realisere Trøndelag fylkeskommunes ambisiøse nullutslippsmål. Gjennom utnyttelse av fornybare energiressurser, energilagringsteknologier og næringsutvikling innenfor fornybarsektoren, bidrar vi til å redusere klimagassutslippene, fremme bærekraftig økonomisk vekst og skape en mer levedyktig og klimavennlig fremtid for Trøndelag og resten av samfunnet.